Z3886344706642 E09a8ac2caa0ae199d0591b27d3b0f33

0 lượt xem

Z3886344654487 1a1b815ab8301e0aab302f8859e17136

0 lượt xem

Z3886344668424 11308e0ecb98f4140b6415f942f66452

0 lượt xem

Z3886344677623 08f41528a04fd2b911fe69b572fee7df

0 lượt xem

Z3886344684963 C6d757ebfd38529be80a4f1ff7d4258f

0 lượt xem

Z3886344699009 712b0a368d57d4dcbd56d01263323779

0 lượt xem

C2

0 lượt xem

C2

0 lượt xem

C2

0 lượt xem

C2

0 lượt xem

C2

0 lượt xem

C2

0 lượt xem

C1

0 lượt xem

C1

0 lượt xem

C1

0 lượt xem

B5

0 lượt xem

B5

0 lượt xem

B5

0 lượt xem

B1

0 lượt xem

B1

0 lượt xem

B1

0 lượt xem

B1

0 lượt xem

A7

0 lượt xem

A7

0 lượt xem

A7

0 lượt xem

A4

0 lượt xem

A4

0 lượt xem

A4

0 lượt xem

A4

0 lượt xem

A4

1 lượt xem

A4

0 lượt xem

A3

0 lượt xem

A3

0 lượt xem

A3

0 lượt xem

A3

0 lượt xem

A3

0 lượt xem

A3

0 lượt xem

Ke Phan B2

0 lượt xem

Ke Phan

0 lượt xem

Lay Goi B2

0 lượt xem

Ngu B2

0 lượt xem

Trai Chieu 2

0 lượt xem

Trai Chieu B2

0 lượt xem

A1

0 lượt xem

A1

0 lượt xem

A2 Dem Trung Thu

0 lượt xem

A2 Van Nghe 2

0 lượt xem

A2

0 lượt xem

A3 Van Nghe

0 lượt xem

Z3702509556350 98f84ba5a4785124a4189d8fc4762dd7

0 lượt xem

Z3702510783830 6c3e69f30d51de89e341212f183fd3ad

0 lượt xem

Z3702513300606 F9b881d8c7b6ad339056acb40131b798

0 lượt xem

Z3702515520344 26401027eae9ecb230b185c920c91ed4

0 lượt xem

Z3702516184345 B42b75f46fea98a0d15cc0977222477e

0 lượt xem

Z3702516204356 Be8353991df6d5d569fa673827f06e23

0 lượt xem

Z3642326318704 Be09369914cffc598850cd371a3f6189

0 lượt xem

Z3642326322888 0181c6b66a2e3df98b9f42032974d0c3

0 lượt xem

Z3642326327710 Bc159ae80cf570c8431939120fa55cc9

0 lượt xem

Z3642326330897 858e85bd521cc7f391f04714d4772399

0 lượt xem

Z3642326332825 45759f7acea3218a9ca8c3defa91042a

0 lượt xem

Z3642326334513 10dc14a12c47f0f1eae9c0e84146f23b

0 lượt xem

Z3634853311808 712b2ba95993e568e63dbff4dc1f7af5

0 lượt xem

Z3634853330596 1ce6726444a7ad6d0211c55a97ce472b

0 lượt xem

Z3634853383090 3e6ab2a03d50f0420b8238a4938a3de4

0 lượt xem

Z3634853383840 3ab207e738a19c6a5f89ef6addb7c6d2

0 lượt xem

Z3634853392535 Ea62ad7bd640a4a056f1ae31ce10148b

0 lượt xem

Z3634853392612 Ee08b1f626ebfc9c8b05f329ea37cc87

0 lượt xem

Đại hội Chi bộ Trường MN Phú La

0 lượt xem

Chi Uy Chi Bo

0 lượt xem

Đại hội Chi bộ Trường MN Phú La

0 lượt xem

Đại hội Chi bộ Trường MN Phú La

0 lượt xem

Đại hội Chi bộ Trường MN Phú La

0 lượt xem

Đại hội Chi bộ Trường MN Phú La

0 lượt xem

Trẻ hoạt động hè năm 2022

0 lượt xem

Trẻ hoạt động hè năm 2022

0 lượt xem

Trẻ hoạt động hè năm 2022

0 lượt xem

Trẻ hoạt động hè năm 2022

0 lượt xem

Trẻ hoạt động hè năm 2022

0 lượt xem

Trẻ hoạt động hè năm 2022

0 lượt xem

Tổng kết năm học 2021-2022

0 lượt xem

Tổng kết năm học 2021-2022

0 lượt xem

Tổng kết năm học 2021-2022

0 lượt xem

Tổng kết năm học 2021-2022

0 lượt xem

Tổng kết năm học 2021-2022

0 lượt xem

Tổng kết năm học 2021-2022

0 lượt xem

Tổng kết năm học tập thể CBGVNV 2021-2022

0 lượt xem

Tổng kết năm học tập thể CBGVNV 2021-2022

0 lượt xem

Tổng kết năm học tập thể CBGVNV 2021-2022

0 lượt xem

Tổng kết năm học 2021-2022

0 lượt xem

Tổng kết năm học 2021-2022

0 lượt xem

Tổng kết năm học 2021-2022

0 lượt xem

Tổng kết năm học 2021-2022

0 lượt xem

Tổng kết năm học 2021-2022

0 lượt xem

Tổng kết năm học 2021-2022

0 lượt xem

B2

0 lượt xem

B2

0 lượt xem

B2

0 lượt xem

B2

0 lượt xem

B2

0 lượt xem

B2

0 lượt xem

A6

0 lượt xem

A6

0 lượt xem

A6

0 lượt xem

A6

0 lượt xem

A6

0 lượt xem

A6

0 lượt xem

Cô Nguyễn Lan

1 lượt xem

Cô Nguyễn Lan

1 lượt xem

Kim Anh

1 lượt xem

Le Linh 1

1 lượt xem

Le Linh 2

0 lượt xem

Vhuyen

0 lượt xem

Bao Trang A1

0 lượt xem

Hai Dang A1

0 lượt xem

Vu Minh Hieu A1

0 lượt xem

Duc An A2

0 lượt xem

Minh Chau A2

0 lượt xem

Nha Uyen A2

0 lượt xem

B2

0 lượt xem

B2

0 lượt xem

B2

0 lượt xem

B2

0 lượt xem

Ha Chi B4

0 lượt xem

1c4

0 lượt xem

Hai Linh

0 lượt xem

Hai Linh 1

0 lượt xem

Viet An

0 lượt xem

Viet An 1

0 lượt xem

Xuan Quang

0 lượt xem

Xuan Quang 1

0 lượt xem

Duy Phuc B1

0 lượt xem

Duy Phuc

0 lượt xem

Ha Anh Lop B1

0 lượt xem

Ha Anh B1

0 lượt xem

Ha Anh

0 lượt xem

Nha Nhu B1

0 lượt xem

A2

1 lượt xem

A2

0 lượt xem

A2

0 lượt xem

A2

0 lượt xem

A2

0 lượt xem

A2 1

0 lượt xem

Đại hội chi đoàn Trường MN Phú La nhiệm kỳ 2021-2022

0 lượt xem

Đại hội chi đoàn Trường MN Phú La nhiệm kỳ 2021-2022

0 lượt xem

Đại hội chi đoàn Trường MN Phú La nhiệm kỳ 2021-2022

0 lượt xem

Đại hội chi đoàn Trường MN Phú La nhiệm kỳ 2021-2022

0 lượt xem

Chia tay đoàn viên chuyển công tác

0 lượt xem

Chia tay đoàn viên chuyển công tác

0 lượt xem

Chia tay đoàn viên chuyển công tác

0 lượt xem

Chia tay đoàn viên chuyển công tác

0 lượt xem

Chia tay đoàn viên chuyển công tác

0 lượt xem

Chia tay đoàn viên chuyển công tác

0 lượt xem

Trường MN Phú La

0 lượt xem

Trường MN Phú La

0 lượt xem

Trường MN Phú La

0 lượt xem

Trường MN Phú La

0 lượt xem

Trường MN Phú La

0 lượt xem

Trường MN Phú La

0 lượt xem

A2 Hà Phương

0 lượt xem

A2

0 lượt xem

A6

0 lượt xem

A6

0 lượt xem

A6

0 lượt xem

A6

0 lượt xem

Bé ở nhà chống dịch

0 lượt xem

Bé ở nhà chống dịch

0 lượt xem

Bé ở nhà chống dịch

0 lượt xem

Bé ở nhà chống dịch

0 lượt xem

Bé ở nhà chống dịch

0 lượt xem

Bé ở nhà chống dịch

0 lượt xem

Ngày hội Bé sáng tạo

1 lượt xem

Ngày hội Bé sáng tạo

0 lượt xem

Ngày hội Bé sáng tạo

0 lượt xem

Ngày hội Bé sáng tạo

0 lượt xem

Ngày hội Bé sáng tạo

0 lượt xem

Ngày hội Bé sáng tạo

0 lượt xem

8-3-2021

0 lượt xem

8-3-2021

0 lượt xem

8-3-2021

0 lượt xem

8-3-2021

0 lượt xem

8-3-2021

0 lượt xem

8-3-2021

0 lượt xem

Z2263785134612 De9d52cb8b757e12de3e86eb88877f6c

0 lượt xem

Z2263785136125 74f5c9d53f1e48f31510bbe056824fb8

0 lượt xem

Z2263785269158 112bb97ae8af56cd9edfa978f59782bf

0 lượt xem

Z2263785789199 A8ef4962172a33b868e7d8ff299bf015

0 lượt xem

Z2263786134296 8c264eeac16a841043b45bf109104e5e

0 lượt xem

Z2263786434707 41e2db627bfe02f6b0ab7b31578da354

0 lượt xem

Z2232585361181 B5181aca94ff9fc5bbf6699fc3de7cae

0 lượt xem

Z2241849813823 73ebf2121fe5f960cf7751483c66c217

0 lượt xem

Z2242357152828 75c590bbcfa51852da9da59ef9772da7

0 lượt xem

Z2242357163583 895c110bb6dfd1cf8637f7e41e3a1005

0 lượt xem

Z2242357273379 1eaf7632124fcee71ede9daa931f81d9

0 lượt xem

Z2242357305489 A2283859c81ab3a01bb57e50532e93ec

0 lượt xem

Hội giảng chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

0 lượt xem

Hội giảng chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

0 lượt xem

Hội giảng chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

0 lượt xem

Hội giảng chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

0 lượt xem

Hội giảng chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

0 lượt xem

Hội giảng chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

0 lượt xem

Trung thu 2020-2021

0 lượt xem

Trung thu 2020-2021

0 lượt xem

Trung thu 2020-2021

0 lượt xem

Trung thu 2020-2021

0 lượt xem

Trung thu 2020-2021

0 lượt xem

Trung thu 2020-2021

0 lượt xem

Khai giảng năm học 2020-2021

0 lượt xem

Khai giảng năm học 2020-2021

0 lượt xem

Khai giảng năm học 2020-2021

0 lượt xem

Khai giảng năm học 2020-2021

0 lượt xem

Khai giảng năm học 2020-2021

0 lượt xem

Khai giảng năm học 2020-2021

0 lượt xem

Tổng kết năm học 2019-2020

0 lượt xem

Tổng kết năm học 2019-2020

0 lượt xem

Tổng kết năm học 2019-2020

0 lượt xem

Tổng kết năm học 2019-2020

0 lượt xem

Tổng kết năm học 2019-2020

0 lượt xem

Tổng kết năm học 2019-2020

0 lượt xem

Bữa chính trưa
Nhà trẻ +Mẫu giáo

 • Cơm gạo tẻ Bắc hương
 • Đậu hũ non, thịt lợn bằm sốt cà chua
 • Canh rau mồng tơi, mướp nấu cua đồng
 • Bí đỏ xào tỏi
 • Tráng miệng:  Sữa chua Gotz

Bữa phụ chiều
Mẫu giáo

 • Bánh kem bơ mặt cười
 • Sữa bột Chillax IQ

Nhà trẻ

 • Sữa bột Chillax IQ
Bữa chính chiều Nhà trẻ
 • Bánh kem bơ mặt cười

 

 • Z3886349294592 316e82a15b0909c4ef976aff1fd46eca
  Z3886349294592...
 • Z3886349279024 3a7a483ce5908ff8b49877a87d01c9d5
  Z3886349279024...
 • Z3886349082494 2d1f5124d7062d9cb36f1071eaf7f72e
  Z3886349082494...
 • Z3886349069201 3bf8aab689a48f593481915d698de8b6
  Z3886349069201...
 • Z3886349057917 Daaab68d1ae37bf3be1fa8a4fd7e829e
  Z3886349057917...

Ảnh mới

kids

ban

Điện thoại

 • Mầm Non Phú La
  (02433).514.656

Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê

 • Đang truy cập3
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm2
 • Hôm nay222
 • Tháng hiện tại6,451
 • Tổng lượt truy cập2,903,901
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây